ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 3-8 มกราคม 2566 นิสิต เจ้าหน้าที่และคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้เดินทางไปสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรในจุดต่าง ๆ รอบตำบลก้อ จำนวน 4 จุด และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จำนวน 1 จุด ซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องในพี้นที่ตำบลก้อเป็นปีที่ 2
ทั้งนี้โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลก้อ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง โดยมี นายประทาน หม่นสุ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลก้อ นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง รศ. ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รศ. ดร.นภดนัย อาชวาคม รองหัวหน้าภาคฯ และ ผศ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าโครงการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการและส่งมอบผลงานให้กับชุมชนก้อเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป