พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้จัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นพยาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมในพิธีลงนาม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ โรงเรียนอัสสัมชัญในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทักษะทางวิชาการและความถนัดทางวิศวกรรมของนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญและนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมกันสนับสนุนคณาจารย์ นิสิต และนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับ Robotic, Artificial Intelligence (AI), STE(A)M, Aviation and Aerospace และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ และการพัฒนาหลักสูตร Pre-engineering Program ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกันในการเสริมสร้างพื้นฐานทางวิชาการ และทักษะกระบวนการทางวิศวกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยการเรียนรู้แบบ Project-based learning โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในด้านวิชาการและทักษะ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์