คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ จัดกิจกรรมอบรมให้กับบุคลากรของคณะฯ และผู้สนใจในเรื่อง “การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเสนอมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของคณะวิศวฯ” เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ จัดกิจกรรมอบรมให้กับบุคลากรของคณะฯ และผู้สนใจในเรื่อง “การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเสนอมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของคณะวิศวฯ” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ชวาลภาประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นวิทยากร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณพินิต ผลพิรุฬห์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ให้เกียรติร่วมงาน
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ การให้ความรู้เรื่อง แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร และกิจกรรมระดมสมองในการนำเสนอมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมของคณะวิศวฯ