คณะวิศวฯ จัดการอบรมให้กับบุคลากร เรื่อง การบันทึกกิจกรรมการประมวลผลขององค์กร และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม OneTrust เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมให้กับบุคลากร ในเรื่อง การบันทึกกิจกรรมการประมวลผลขององค์กร และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม OneTrust เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

โดยได้รับเกียรติจากคุณสนธยาพร พรจินดา คุณพุฒิพงศ์ จวบความสุข และคุณบุณยวีร์ มานะสุรการ ผู้แทนโครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และ คุณสงวน ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะวิศวฯ จุฬาฯ กล่าวเปิดการอบรม