ประชาสัมพันธ์การอบรม MATLAB & SIMULINK

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรม MATLAB & SIMULINK เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รู้จักการใช้งานของโปรแกรม MATLAB และ โปรแกรม Simulink ในเบื้องต้น

กำหนดการจัดอบรม
วันที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

หมายกำหนดการ
09:00 – 10:00 น. แนะนำโปรแกรม MATLAB
10:00 – 10:30 น. แนะนำโปรแกรม Simulink
10:30 – 10:45 น. พัก
10:45 – 11:15 น. แนะนำโปรแกรม MATLAB สำหรับ Machine learning
11:15 – 11:45 น. แหล่งข้อมูลในการการเรียนรู้เพิ่มเติม
11.45 – 12.00 น. คำถาม & คำตอบ

หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://event.techsource-asia.com/th-cu-introduction-for-matlab-2023-0