อาจารย์วิศวฯ รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นสามเสนวิทยาลัย ประจำปี 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ของสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ให้รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นสามเสนวิทยาลัย ประจำปี 2565 สาขาวิชาชีพ/วิชาการ โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศนักเรียนเดีเด่นสามเสนวิทยาลัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย