วิศวฯ จุฬาฯ จับมือเพิ่มกับอีก 2 บริษัทชั้นนำด้าน Cyber Security ร่วมพัฒนานิสิตวิศวฯ คอมฯ หลักสูตร CEDT

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร ACIS Professional Center และผู้บริหารบริษัท Cybertron จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท ACIS Professional Center จำกัด และ บริษัท Cybertron จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
การลงนามฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพให้กับประเทศ และสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไทยต่อไป โดยเฉพาะทางด้าน cyber security ที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกธุรกิจในปัจจุบัน โดยนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering and Digital Technology: CEDT) จะได้เข้ารับการฝึกงานกับบริษัททั้งสอง ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป
บริษัท ACIS Professional Center จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการทั้งในด้านธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างความความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการทั้งในและนอกองค์กร โดยทีมงานของ ACIS ได้ศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องและได้รับประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความรู้ความสามารถจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ในระดับสากลได้อย่างง่ายดาย
บริษัท Cybertron จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย ตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างทันท่วงที และลดผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้าให้เหลือน้อยที่สุด และนำมาตรฐานและกรอบการทำงานที่เป็นที่ยอมรับมาใช้ในบริการ เตรียมความพร้อมให้แก่ลูกค้าเพื่อรองรับการโจมตีทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบ ลดผลกระทบและสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้วยแพลตฟอร์มการพัฒนาความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ครอบคลุมทุกมิติของมุมมองด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และควบคุมคุณภาพโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับการรับรองอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สามารถติดตามรายละเอียดของหลักสูตร CEDT เพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: https://www.cp.eng.chula.ac.th/cedt