วิศวฯ จุฬาฯ ทำความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับธนาคารกรุงไทย ผลิตคนดิจิทัล เข้าภาคการเงินการธนาคาร

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ ธนาคารกรุงไทย เพื่อร่วมกันผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering & Digital Technology: CEDT) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รวมถึงภาคการเงินการธนาคาร โดยองค์กรความร่วมมือจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรอย่างใกล้ชิด รวมถึงการฝึกงานในทุกช่วงชั้นปี

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญแก่หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสามารถผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบัน มีความต้องการกำลังคนด้านดิจิทัลจำนวนมากที่ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงตามความต้องการของประเทศจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดร.ศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย ได้กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือนี้ เนื่องจากในปัจจุบันภาคการเงินการธนาคารยังขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวนมาก โดยมั่นใจว่า หลักสูตรนี้จะสามารถผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงจำนวนมากและสามารถก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว โดยบัณฑิตเหล่านี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กรในภาคการเงินการธนาคารที่ต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีต่อไป

 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: https://www.cp.eng.chula.ac.th/cedt

facebook: www.facebook.com/cedtengchula