งานครบรอบ 110 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานครบรอบ 110 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้มีพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ต่อด้วยกิจกรรม “ผู้บริหารพบประชาคม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้มากล่าวถึงนโยบายและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ

จากนั้นได้พิธีมอบรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย พ.ศ. 2566” ซึ่งเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีความสามารถ มีผลการดำเนินงานโดดเด่น เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของรางวัลศักดิ์อินทาเนีย และ พิธีมอบรางวัล “โครงการพัฒนาระบบงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2566” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนาระบบงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยการนำแนวคิด SIPOC, LEAN, Work Instruction / Innovation มาปรับใช้พัฒนาระบบงานและพัฒนาคุณภาพงาน และปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนิสิตเก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานในจุฬาฯ มาร่วมแสดงความยินดี

รางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2566
1. ประเภทบุคลากรสายวิชาการ
1.1 รางวัลด้านการกระตุ้นสร้างนวัตกรรม (N : Nudge Innovation) จำนวน 1 ราย คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสรัก วิภาวกิจ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
1.2 รางวัลด้านการก้าวนำการเปลี่ยนแปลง (O : Overcome Changes) จำนวน 1 ราย คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1.3 รางวัลด้านการพร้อมร่วมแรงสู่ความยั่งยืน (W : Work Together) จำนวน 1 ราย คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

2. ประเภทบุคลากรสายปฏิบัติการ
2.1 รางวัลด้านการกระตุ้นสร้างนวัตกรรม (N : Nudge Innovation) จำนวน 1 ราย คือ
น.ส.สุขกมล พันธไชย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.2 รางวัลด้านการก้าวนำการเปลี่ยนแปลง (O : Overcome Changes) จำนวน 1 ราย คือ
น.ส.สาวิกา ภูมพัก ภารกิจพัสดุ
2.3 รางวัลด้านการพร้อมร่วมแรงสู่ความยั่งยืน (W : Work Together) จำนวน 2 ราย คือ
– น.ส.ดวงแก้ว จิตรมงคล ด้านห้องสมุด ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
– น.ส.จุฑามาศ เหล่าทับ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.eng.chula.ac.th/th/39733

รางวัลโครงการพัฒนาระบบงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2566
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่ม Excellent 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่ม เลขา 5G
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่ม New Card
รางวัลชมเชย จำนวน 13 รางวัล
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.eng.chula.ac.th/th/39770