แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2566

 • นางปณิตา ผดุงวิทย์
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • นางสาววรัญญา พนางาม
  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
  สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
 • นางสาวณัฐนันท์ ศรีตะบวรไพบูลย์
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
  สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ