คณาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ ได้รับทุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัยในพิธีมอบทุนวิจัยประจำปี 2566 ในงานสัมมนาพิเศษ ครั้งที่ 31 (The 31st Special CU-af Seminar 2023) ในหัวข้อเรื่อง “From Research Excellence to Social Impact Creation” และพิธีมอบทุนผลงานวิจัยจาก the Asahi Glass Foundation
โดยมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ทองนึก หลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพล เวทีกูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

หลังพิธีมอบทุนวิจัยได้มีการบรรยายพิเศษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ เขียวหอม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในหัวข้อ “Elucidating the Role of Water in Boosting Performance of Zinc-Ion Batteries with Dimethyl Sulfoxide Electrolyte and Manganese Dioxide Cathode” ก่อนจะเป็นการแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย โดยคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยในปีที่ผ่านมาซึ่งมีคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ เพ็งสะอาด ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม รองศาสตราจารย์ ดร.เจนยุกต์ โล่วัชรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ภาควิศวกรรมโยธา และรองศาสตราจารย์ ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/th/news/17197/