คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

 

 

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า หัวข้อ 2.2 ไม่เกิน 5 หน้า 6.1 ไม่เกิน 5 หน้า และคำถามระดับสถาบัน ไม่เกิน 2 หน้า เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 135 หน่วยงาน แบ่งเป็นระดับสถาบัน จำนวน 10 หน่วยงาน และระดับคณะวิชา จำนวน 125 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 44 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 จำนวน 5 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 49 หน่วยงาน นั้น

ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนนให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 1 จำนวน 8 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 8 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ สป.อว. จะแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป

ที่มา : http://www.edpex.org/2023/07/edpex200-10.html


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565