แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม 2566
.
อาจารย์ ดร.สุวิชญา สุวรรณวิมลกุล
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
.
ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย ป้องเขตร
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า