คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 66

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์นเรศร์ จันทร์ขาว พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นิสิตจากห้อง MI และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้ให้การต้อนรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด และ ห้อง MI The making of innovatist

 

.

ครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมชมห้องสมุด

.

ครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมชมห้อง MI The making of innovatist

.

ครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์

 

.

ครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม