วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : บทความ Net Zero, Carbon Neutrality สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน : สิ่งแวดล้อมโลกบนทางสาย ‘คาร์บอน’

วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : บทความ Net Zero, Carbon Neutrality สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน : สิ่งแวดล้อมโลกบนทางสาย ‘คาร์บอน’
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน และผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ใน GM Magazine ฉบับเดือนสิงหาคม-กันยายน 2023 ‘INNOVATION FORWARD: ย่างก้าวนวัตกรรมใหม่ในปี 2023’
.
ขอขอบคุณที่มา : GM Magazine ฉบับเดือนสิงหาคม-กันยายน 2023