แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566

แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2566
.
อาจารย์ ดร.ชลเทพ อุสาคู
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
.
ความเชี่ยวชาญ
– Biorefinery
– Mathematical modeling of biological systems
– Cell culture engineering