แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
.
นายธนัชพงศ์ ตั้งเสริมกิจ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

.