คณบดีคณะวิศวฯ เป็นประธานเปิดงาน CU-NICT Workshop on Photonic Network Research 2023 ซึ่งจัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ National Institute of Information and Communications Technology

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน CU-NICT Workshop on Photonic Network Research 2023 ซึ่งจัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ National Institute of Information and Communications Technology เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน