วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวฯ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์เรื่อง Soft Power ใน GM Live

วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวฯ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์เรื่อง Soft Power ใน GM Live
.
.
#ONEQUESTION : Soft Power ในความหมายของคุณคืออะไร และมีรูปแบบไหนในสายอาชีพคุณ
#ANSWER : อำนาจคือความพยายามในการเข้าไปมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การจะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นในบางครั้งอาจจะเป็นการบังคับไม่เปิดโอกาสให้มีทางเลือก หรือกึ่งบังคับโดยการใช้ความเหนือกว่าในศักยภาพและขีดความสามารถของการแข่งขันบางเรื่อง เช่น ศักยภาพทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ การใช้สื่อสังคม และเครื่องมืออุปกรณ์หรือทรัพยากรในการผลิต
.
ผมคิดว่า Soft Power เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่น โดยอาศัยพลังในการโน้มน้าว ดึงดูดความสนใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของคนด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะเห็นตัวอย่างได้จากการนำวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านสินค้าและสื่อต่าง ๆ จนทำให้เกิดความชื่นชอบต่อวัฒนธรรมหรือวิถีของประเทศนั้น ๆ และสามารถนำความนิยมชมชอบนี้ไปต่อยอดเพื่อทำให้เกิดโอกาสในด้านอื่นตามมา
.
แต่ประเด็นสำคัญของการใช้ Soft Power อยู่ที่ “คุณค่าและมูลค่า” ร่วมกัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ มากกว่าการสร้างความครอบงำหรืออิทธิพลแต่เพียงอย่างเดียว
.
ซึ่งเมื่อพูดถึง Soft power จึงมักจะคิดถึงการนำวัฒนธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวหรือดึงดูดความสนใจ แต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมเป็นเพียงส่วนสำคัญหนึ่งที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
.
ดังนั้น ไม่ใช่ว่าการเผยแพร่วัฒนธรรมทุกครั้งจะจัดเป็น Soft power ได้ หากมองให้ลึกลงไปในความหมายของ Soft power ก็จะพบว่าสิ่งที่มีความสำคัญก็คือ “คุณค่า” ของสิ่งที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อน ที่ต้องสามารถยึดโยงกับความสนใจของผู้คนได้จริงและต่อเนื่อง
.
การใช้ Soft power จึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การใช้ประโยชน์วัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้แนวคิดเดียวกันนี้ในการสร้างกระแสด้านบวกในสังคมผ่านการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านความคิดและพฤติกรรมของผู้คน พร้อมทั้งผ่านการสร้าง “คุณค่า” ร่วมกัน เพื่อให้สามารถยึดโยงความสนใจของทุกคน ที่จะทำให้การใช้ Soft power สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของสังคมได้ครับ
.
– ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล –
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ขอขอบคุณที่มา : GM Live
#ChulaEngineering #วิศวจุฬา #ActNow #Chula #Move #MoveforChula