แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566

แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566
.
นายณัฐพงศ์ เยี่ยมภพ
.
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า