ขอเชิญคณาจารย์ ผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560

ขอเชิญคณาจารย์ ผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม www.tm.unisearch.chula.ac.th

cutm2-1