แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2567

แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2567
.
นายธัชกร ตันติเวชกุล
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7
ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านสื่อสารองค์กร
.
นางสาวณัฐสิมา ศักดา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ