ขยายเวลารับสมัคร!! โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 1 ปี 2567

รายวิชาที่เปิดรับสมัคร

วิชาด้าน Sustainability
– วิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Science)
– การปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation)
– แพลตฟอร์มความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Knowledge Platform)

วิชาด้าน Management
– การบริหารความเสี่ยงของโครงการเบื้องต้น (Fundamental Project Risk Management)

วิชาด้าน Industrial
– การตรวจติดตามการผลิตขั้นสูง (Advanced In-process Monitoring)
– ระบบการผลิตอัจฉริยะ (Intelligent Manufacturing System)

วิชาด้านอื่น ๆ
– เทคโนโลยีเมตาเวิร์สและการประยุกต์ใช้ (Metaverse Technology and Applications)
(รายวิชานี้เรียนฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียนเรียน)

ดูข้อมูลรายวิชาและสมัครเรียน : https://bit.ly/47iShTg

หมายเหตุ:
• เมื่อเรียนครบตามข้อกำหนดรายวิชา จะได้รับใบประกาศนียบัตร
• สามารถเลือกขอสอบเพื่อสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต เพื่อนำหน่วยกิตมาเทียบโอนเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตร ป.โท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน) ของคณะวิศวฯ จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียด
คุณมนัสชนก (มายด์) 02-2187812
คุณจิณณพัต (ภู) 081-4994935
คุณกฤตณัฐ (พีช) 089-9820716
Line Official : https://lin.ee/4NIeLdB
E-mail: lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th

#ChulaEngineering #Chula #LifelongLearning