แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำเดือนเมษายน 2567

แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำเดือนเมษายน 2567
.
อาจารย์ ดร.ชัยพร กิจประชา
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
.
ความเชี่ยวชาญ
– Space Geodesy
– Reference Frame Determination
– Atmosphere Monitoring