แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
.
อาจารย์ ดร.วริษา ศรีไตรรัตนรักษ์
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
.
ความเชี่ยวชาญ
– Computer Architecture
– Embedded Systems
– IOT