งานครบรอบ 111 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานครบรอบ 111 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานครบรอบ 111 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้มีพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ต่อด้วยกิจกรรม “ผู้บริหารพบประชาคม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้มากล่าวถึงนโยบายและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ
.
จากนั้นได้พิธีมอบรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย พ.ศ. 2567” ซึ่งเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีความสามารถ มีผลการดำเนินงานโดดเด่น เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของรางวัลศักดิ์อินทาเนีย และ พิธีมอบรางวัล “โครงการพัฒนาระบบงาน (Work System) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2567” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนาระบบงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยการนำแนวคิดของระบบ SIPOC MODEL, LEAN, Work Instruction (WI), Knowledge Management (KM), Innovation และเสริมความรู้วิธีการวัดประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) มาปรับใช้พัฒนาระบบงานและพัฒนาคุณภาพงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้ดำเนินรายการ และปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
.
งานสถาปนาฯ ในครั้งนี้ มี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากหน่วยงานและคณะต่าง ๆ ในจุฬาฯ มาร่วมแสดงความยินดี
.
รางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2567

1. ประเภทบุคลากรสายวิชาการ

1.1 รางวัลด้านการกระตุ้นสร้างนวัตกรรม (N : Nudge Innovation) จำนวน 2 ราย คือ
– อาจารย์ ดร.จรัสพัฒน์ พฤกษารัตนวุฒิ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1.2 รางวัลด้านการก้าวนำการเปลี่ยนแปลง (O : Overcome Changes) จำนวน 1 ราย คือ
– รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1.3 รางวัลด้านการพร้อมร่วมแรงสู่ความยั่งยืน (W : Work Together) จำนวน 1 ราย คือ
– รองศาสตราจารย์ ดร.วิทิต ปานสุข ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2. ประเภทบุคลากรสายปฏิบัติการ

2.1 รางวัลด้านการกระตุ้นสร้างนวัตกรรม (N : Nudge Innovation) จำนวน 1 ราย คือ
– นายอนุพงศ์ วงศ์จำปา ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ

2.2 รางวัลด้านการก้าวนำการเปลี่ยนแปลง (O : Overcome Changes) จำนวน 2 ราย คือ
– นางขนิษฐา รัศมิทัต ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านสารบรรณและสำนักคณบดี
– น.ส.สุนันทา บุญสิงห์ ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร

2.3 รางวัลด้านการพร้อมร่วมแรงสู่ความยั่งยืน (W : Work Together) จำนวน 2 ราย คือ
– น.ส.มโนทัย ศรีละออ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– นายจรัญ สุขเกษม ภารกิจบริหารระบบกายภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.eng.chula.ac.th/th/46889
.
รางวัลโครงการพัฒนาระบบงาน (Work System) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2567

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่ม IEi (industrial Engineering Innovators)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่ม May the force be with you
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่ม สร้างแรงบันดาลใจ
รางวัลชมเชย จำนวน 17 รางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.eng.chula.ac.th/th/47033