คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561

#ChulaEngineering #วิศวจุฬา #ActNow