กำหนดการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี คณะวิศวฯ จุฬาฯ วันที่ 15 ก.ค. 67

กำหนดการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี
(เฉพาะนิสิตหลักสูตรทวิภาค-ปกติ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล)
.
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Auditorium)
และถ่ายทอดสดผ่าน www.facebook.com/ChulaEngineering
.
เวลา 13:00 – 16:00 น.
นิสิตใหม่ พบปะทำความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปี 1 และลงทะเบียนเรียนตามห้องเรียนของคณะวิศวฯ ที่จัดให้
โดยแยกตามกลุ่มที่ได้ประกาศไว้ที่ www.reg.eng.chula.ac.th และ Facebook page : งานทะเบียนและประเมินผล คณะวิศวฯ จุฬาฯ
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : งานทะเบียนและประเมินผล คณะวิศวฯ จุฬาฯ

#Intania108 #ChulaEngineering #ACTNOW #วิศวจุฬา