ขอแสดงความยินดีกับทีม “Bangkok Consulting Group” นิสิตชั้นปีที่ 4 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Thailand Social Case Competition 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับทีม “Bangkok Consulting Group” นิสิตชั้นปีที่ 4 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Thailand Social Case Competition 2024 การแข่งขันแก้ไขปัญหาสังคมผ่านการนำเสนอแนวคิดและกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสังคมในทิศทางที่ดีขึ้น ใน Theme “Circular Economy” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 จัดโดย AIESEC in Thailand โดยได้รับการสนับสนุนจาก Asian Productivity Organization (APO) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
.
สมาชิกในทีมประกอบด้วย:
⭐️ กริชชัย ตรียางณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
⭐️ อริสา หรือตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
⭐️ พระคุณ วงศ์มหาพร BBA, International Program, Major Marketing and Brand Management
⭐️ แสนพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน