คณะวิศวฯ จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัย Paragon International University ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย เลิศนุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุตม์ งามโขนง ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย Paragon International University ประเทศกัมพูชา
การเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุตม์ได้เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวฯ จุฬาฯ หลังจากการบรรยาย คณะอาจารย์และนิสิตยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ เพื่อชมการวิจัยและอุปกรณ์ที่ทันสมัยของภาควิชาวิศวกรรมโยธา