คณะวิศวฯ จุฬาฯ รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนสนับสนุนงานวิจัย จากบริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี รศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดี ศ. ดร.ไพศาล กิตติศุภกร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี  และ ศ. ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม หัวหน้าโครงการฯ ได้รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิต จำนวน 400,000 บาท ทุนสนับสนุนค่าวัสดุงานวิจัย จำนวน 600,000 บาท ทุนสนับสนุนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ จำนวน 500,000 บาท และทุนสนับสนุนเพื่อการสาธารณูปโภค จำนวน 300,000 บาท จากบริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในดำเนินงานของภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยมี คุณปราโมทย์ เกศิสำอาง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบ

14435216_10153653497326920_3472381686676845272_o