ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หน่วยปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิจัยบูรณาการ


ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Center of Excellence)

ศูนย์เชี่ยวชาญทางเฉพาะทางด้านสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
(Semiconductor Device Research Laboratory)
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6524
เว็บไซต์
ศูนย์เชี่ยวชาญทางเฉพาะทางด้านคาตาไลซิสและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
(Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering)
อ.ดร.อัครวัต ศิริสุข
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-6711
เว็บไซต์
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอนุภาค
(Center of Excellence in Particle Technology)
รศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6899
เว็บไซต์
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลศาสตร์การคำนวณ
(Center of Excellence in Computational Mechanism)
ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6621
เว็บไซต์
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือน
(Center of Excellence in Earthquake Engineering and Vibration)
ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-6571
เว็บไซต์


หน่วยปฏิบัติการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Research Unit)

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการออกแบบและประยุกต์วงจรรวม
(Integrated Circuit Design and Application Research Unit)
รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6488
เว็บไซต์
หน่วยปฏิบัติการวิจัยไบโออิเล็กทรอนิกส์
(Bio – Electronics Research Unit)
รศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-6519
ห้องปฏิบัติการวิจัยกรรมวิธีสัญญาณดิจิตอล
(Digital Signal Processing Research Unit)
รศ.ดร.เจษฎา ชินรุ่งเรือง 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6911-3
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีข้อมูลภาพเชิงภูมิศาสตร์
(Geo – Image Technology Research Unit)
รศ.ดร.บรรเจิด พละการ
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6660
เว็บไซต์
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn Transportation Research Unit)
รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6460,
0-2218-6565
เว็บไซต์
หน่วยปฏิบัติการวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีประยุกต์
(Nuclear Technology Research Unit)
รศ.นเรศร์ จันทน์ขาว
ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6781,
0-2218-6783
หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ
(Water Resources Systems Research Unit)
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6425
เว็บไซต์
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย
(Fire Safety Research Unit)
รศ.ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6698
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Advanced Robotic & Manufacturing System ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6610
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Fluid Dynamics & Flow Control รศ.ดร.อศิ บุญจิตราดุลย์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6610-1
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Internal Combustion Engine ผศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6610-1
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Measurement & Instrument รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6610-1
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Membrane Bioseparation Technology รศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6880-2
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Polymer Engineering อ.ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6880-2
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Industrial Process & Robotic Control ผศ.ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6509
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Communication System รศ.ดร.วาฑิต เบญจพลกุล 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6491
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Leachate & hazardous Waste Treatment ผศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6667
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Management of Industrial Waste รศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6667
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Air Quality Control Management รศ.วงศ์พันธ์ สิมปเสนีย์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6667
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Advanced Intelligent & Digital System ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6956-57
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Deformation Technology รศ.ดร.ประสงค์ ศรีเจริญชัย 
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6942-43
หน่วยปฏิบัติการวิจัย Casting Technology ผศ.ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ 
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6942-43
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการบริหารอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(Industrial Management and Technology Research Unit)
รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-69823
หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมโลหะ
(Innovative Metal Research Unit)
ผศ. ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร 
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6934-42
หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรทางชีวภาพ รศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6460,
0-2218-6868


ศูนย์วิจัยบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Multidisciplinary Research Center)

Smart Mobility Research Center ผศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6610
Infrastructure Planning and Management Research Center รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-6460