ทำเนียบผู้บริหารศูนย์บริการวิศวกรรม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
พ.ศ. 2547-2553

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สีรง ปรีชานนท์
พ.ศ. 2553-2555

 

อาจารย์ ชินเทพ เพ็ญชาติ
พ.ศ. 2555-2556

 

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
พ.ศ. 2556-2559

 

 ศาสตราจารย์ ดร.ธัญวัฒน์  โพธิศิริ
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน