เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิศวกรรม

นางสาวมนทนี  นาควิเชตร์
Tel office: 0-2218-6404
Fax: 0-2218-6404
รับผิดชอบ: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ

 


นางสาวปิ่นปินัทธ์  สะเมนรัมย์สุข
Tel Office: 0-2218-6344
Fax: 0-2218-6404
รับผิดชอบ: ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ/ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ/
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

 


นางสาวรุ่งนภา  โทบุตร
Tel Office: 0-2218-6344
Fax: 0-2218-6404
รับผิดชอบ: ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์

 


นางสาวภัทราพร  แสงโสภา
Tel Office: 02-218-6344
Fax: 0-2218-6404
รับผิดชอบ: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา /
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี / ISE