ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7)

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
2) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และกระบวนทัศน์ของนักบริหารสิ่งแวดล้อมยุคใหม่
3) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) บุคลากรภาครัฐ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ผู้นำท้องถิ่น
2) ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าในสายงานบริหารระดับต้น หรือ อำนวยการระดับสูง หรือสายงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
3) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4) อายุ 40-65 ปี

ระยะเวลาการศึกษาอบรม
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 23 สิงหาคม 2562 (16 สัปดาห์)

เวลาเรียนปกติ
ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.

กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาที่ 1
หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร
(Environmental Governance and Management Strategy for Policy Makers)
จำนวน 28 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 2
กระแสโลกและแนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Global and Emerging Trends in Natural Resources and Environment)
จำนวน 42 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 3
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Technology and Innovations in Natural Resources and Environmental Management)
จำนวน 24.5 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 4
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Knowledge and Experience Sharing and Participatory Networking in Natural Resources and Environment)
จำนวน 73.5 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 5
การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์
(Strengthening Experience in Evidence based Practice)
จำนวน 63 ชั่วโมง

 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ปธส.7

แบบตอบรับเข้าร่วมการศึกษาอบรม ปธส.7

กำหนดการ พิธีเปิดและปฐมนิเทศ ปธส.7

แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ ปธส.7

กำหนดการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล (เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2562)

 

ติดต่อสอบถาม
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2577-7084-5
นางสาวปารีณา ชีวธนาคุปต์
โทรศัพท์ 091-745-7486
นางสาวปาริญา รักษาทรัพย์
โทรศัพท์ 064-760-543