CALENDAR

ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559

19
มิถุนายน
วันและเวลา
19 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เริ่มบันทึกข้อมูลขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์  https://www.reg.chula.ac.th  ภายใต้หัวข้อ “ขอสำเร็จการศึกษา”