CALENDAR

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ MI Startup Workshop ครั้งที่ 5

18
พฤษภาคม
วันและเวลา
18 พฤษภาคม 2561 ถึง 20 พฤษภาคม 2561
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ MI Startup Workshop ครั้งที่ 5

มีพอ : เรียนรู้ การเงิน การตลาด สำหรับนวัตกร รุ่นใหม่

ในวันที่ วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561
ณ ชั้น 2 และ M อาคารวิศวฯ 100 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-218-6382

คลิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม