CALENDAR

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ 5G สำหรับประเทศไทย (5G strategy for Thailand)”

23
พฤศจิกายน
วันและเวลา
23 พฤศจิกายน 2561 09:00 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561 16:00
สถานที่
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 4 (อาคารเจริญวิศวกรรม)
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ร่วมกับ โครงการพัฒนาความพร้อมระดับประเทศของการสื่อสารไร้สายในยุค 5G (สนับสนุนโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ)

ขอเชิญนิสิต บุคลากร คณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ 5G สำหรับประเทศไทย (5G strategy for Thailand)”

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 4 (อาคารเจริญวิศวกรรม)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามฝ่ายวิชาการ
โทร 02-218-6334