CALENDAR

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานผ่านการสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ”

15
มกราคม
วันและเวลา
15 มกราคม 2562 09:00 ถึง 15 มกราคม 2562 12:00
สถานที่
ณ ห้อง 209 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานผ่านการสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ”
ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์)
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00–12.00 น.
ณ ห้อง 209 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
……………………………………………………..

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00-09.10 น. กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ
โดย คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล) หรือผู้แทน
09.10-11.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานผ่านการสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ”
โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11.30-12.00 น. การบรรยาย เรื่อง “ข้อบังคับขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
โดย คุณธีรพงษ์ ประทุมศิริ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ) ชำนาญการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00-12.15 น. ถาม-ตอบ และปิดการบรรยายพิเศษ

หมายเหตุ 1. พักรับประทานอาหารในห้องประชุม
2. กำหนดข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม