CALENDAR

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “วิศวฯ ไฟฟ้ากับโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

11
กุมภาพันธ์
วันและเวลา
11 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563 10:30
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในหัวข้อ “วิศวฯ ไฟฟ้ากับโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

โดย คุณณัฐกานต์ โพธิ์ศรี และคุณณวรรต สวัสดิ์ทอง
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.พรรณี แสงแก้ว

ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-10.30 น. และรีรันในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-09.00 น.

ท่านสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-10.30 น. และรีรัน วันอาทิตย์ เวลา 08.30-09.00 น.