CALENDAR

ลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียน

15
สิงหาคม
วันและเวลา
15 สิงหาคม 2560 ถึง 25 สิงหาคม 2560
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียน

( ตั้งแต่ วันอังคารที่ 15 ส.ค. 60 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 60 )