FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ นับเป็นตัวอย่างของบุคลากรที่อุทิศตนเพื่อสร้างและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง มีความมานะอุตสาหะ เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ยังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั้งภายในและภายนอกภาควิชา อีกทั้งยังทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาในการสร้างทีมวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยทีมอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัยที่ตอบปัญหาของประเทศตลอดระยะเวลาของการทำงานในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ ยังให้ความสำคัญกับงานเพื่อพัฒนาสังคม ทั้งในระดับภาควิชา ระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ เช่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานในการขอตำแหน่งวิชาการและข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นผู้ให้ความคิดเห็นต่อบทความวิชาการในระดับนานาชาติ และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ เป็นต้น

ตำแหน่ง    รองศาสตราจารย์ A-3
สังกัด         ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   1 สิงหาคม 2540
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2535 วศ.บ.(เคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2536 M.Sc. (Adv.Chemical Eng.) (Distinction) Imperial College, Univ. of London, U.K.
พ.ศ. 2540 Ph.D. (Chemical Eng.) Imperial College, Univ. of London, U.K.

ผลงานด้านวิจัย
   1. Worapon Kiatkittipong, Porntip Wongsuchoto, Prasert Pavasant (In Press) “Life Cycle Assessment of Bagasse Waste Management Options”, Waste Management
   2. Vorapot Kanokkantapong, Worapon Kiatkittipong, Bunyarit Panyapinyopol, Porntip Wongsuchoto and Prasert Pavasant (In Press) “Used lubricating oil management options based on life cycle thinking”, Resources, Conservation and Recycling
   3. T. Janhom, S. Wattanachira, P. Pavasant (2009) “Characterization of brewery wastewater with spectrofluorometry analysis”, J. of Environmental Management
   4. R.Apiratikul and P.Pavasant (2008)“Sorption of Cu2+, Cd2+, and Pb2+ using modified zeolite from coal fly ash“, Chemical Engineering Journal 144: 245-258
   5. Patnukao, Apipreeya Kongsuwan, Prasert Pavasant “Batch studies of adsorption of copper and lead on activated carbon from Eucalyptus camaldulensis Dehn bark” Phussadee, Journal of Environmental Sciences 20(2008) 1028–1034
   6. Sontaya Krichnavaruk, Artiwan Shotipruk, Motonobu Goto, Prasert Pavasant “Supercritical carbon dioxide extraction of astaxanthin from Haematococcus pluvialis with vegetable oils as co-solvent”, Bioresource Technology, 99(13): 5556–5560, 2008
   7. Ronbanchob Apiratikul and Prasert Pavasant “Batch and column studies of biosorption of heavy metals by Caulerpa lentillifera”, Bioresource Tech., 99(8): 2766-2777, 20088
   8. Porntip Wongsuchoto, Khanidtha Meevasana and Prasert Pavasant “When to buy new electrical/electronic products?” Worapon Kiatkittipong, , J. of Cleaner Production 16 (13): 1339-1345, 2008
   9. Duangkamol Ruen-ngam, Porntip Wongsuchoto, Apiradee Limpanuphap, Tawatchai Charinpanitkul, Prasert Pavasant “Influence of salinity on bubble size distribution and gas-liquid mass transfer in airlift contactors”, Chemical Engineering J. 141(1-3): 222-232, 2008
   10. Pimol Punjongharn, Khanidtha Meevasana, Prasert Pavasant “Influence of Particle Size and Salinity on Adsorption of basic dyes by agricultural waste: dried seagrape (Caulerpa lentillifera)”, Journal of Environmental Sciences, 20(6): 760-768, 2008,
   11. Phussadee Patnukao and Prasert Pavasant “Activated carbon from Eucalyptus camaldulensis Dehn bark using phosphoric acid activation”, Bioresource Tech. 99(17): 8540-8543, 2008
   12. Praiya Thana, Siti Machmudah, Motonobu Goto, Mitsuru Sasaki, Prasert Pavasant and Artiwan Shotipruk (2008) “Response surface methodology to supercritical carbon dioxide extraction of astaxanthin from Haematococcus pluvialis”, Bioresource Tech.
   13. K. Kaewpintong, A. Shotipruk, S. Powtongsook and P. Pavasant “Photoautotrophic High-Density Cultivation of Vegetative Cells of Haematococcus pluvislis in Airlift Bioreactor”, Bioresource Technology 98(2): 288-298, 2007
   14. Prachanart Kittikaiwan, Sorawit Powthongsook, Prasert Pavasant and Artiwan Shotipruk “Encapsulation of Haematococcus pluvialis using chitosan for astaxanthin stability enhancement”, Carbohydrate Polymers, 70(4): 378-385, 2007
   15. Thitiporn Anekpankul, Motonobu Goto, Mitsuru Sasaki, Prasert Pavasant and Artiwan Shotipruk “Extraction of anti-cancer damnacanthal from roots of Morinda citrifolia by subcritical water”, , Separation and Purification Technology, 55(3): 343-349, 2007
   16. K. Marungrueng, P. Pavasant “High Performance Biosorbent (Caulerpa lentillifera) for Basic Dye Removal”, Bioresource Technology, 98 (8): 1567-1572, 2007
   17. Surasak Hemwimon, Prasert Pavasant and Artiwan Shotipruk “Microwave-assisted extraction of antioxidative anthraquinones from roots of Morinda citrifolia” , Separation and Purification Tech., 54(1): 44-50, 2007
   18. Sontaya Krichnavaruk, Sorawit Powtongsook, Prasert Pavasant “Enhanced productivity of Chaetoceros calcitrans in airlift photobioreactors”, Bioresource Technology, 98(11), August 2007, 2123-2130
   19. Nalinee Tunthikul, Porntip Wongsuchoto, Prasert Pavasant “Hydrodynamics and mass transfer behavior in multiple draft tube airlift contactors”, Korean J. Chem. Eng., 23(6): 881-887, 2007
   20. Prasert Pavasant, Ronbanchob Apiratikul, Vimonrat Sungkhum, Prateep Suthiparinyanont, Suraphong Wattanachira and Taha F. Marhaba “Biosorption of Cu2+, Cd2+, Pb2+, and Zn2+ using dried marine green macroalga Caulerpa”, Bioresource Tech., 97(18): 2321-2329, 2006
   21. Surasak Hemwimol, Prasert Pavasant and Artiwan Shotipruk “Ultrasound-assisted extraction of anthraquinones from roots of Morinda citrifolia”, Ultrasonics Sonochemistry, 13(6): 543-548, 2006
   22. Vorapot Kanokkantapong, Taha F. Marhaba, Bunyarit Panyapinyophol, Prasert Pavasant “FTIR evaluation of functional groups involved in the formation of haloacetic acids during the chlorination of raw water”, J. of Hazardous Materials, 136(2): 188-196, 2006
   23. Taha F. Marhaba, Aweewan Mangmeechai, Chaichana Chaiwatpongsakorn and Prasert Pavasant “Trihalomethanes formation potential of shrimp farm effluents”, Journal of Hazardous Materials, 136(2): 151-163, 2006
   24. Vorapot Kanokkantapong, Taha F. Marhaba, Prasert Pavasant and Bunyarit Panyapinyophol “Characterization of haloacetic acid precursors in source water”, J. of Environmental Management, 80(3): 214-221, 2006
   25. S. Powtongsook, K. Kaewpintong, A. Shotipruk, and P. Pavasant “Effect of superficial gas velocity on growth of the green microalga Haematococcus pluvialis in airlift photobioreactor”, Studies in Surface Science and Catalysis, 159: 481-484, 2006
   26. Vorapot Kanokkantapong, Taha F. Marhaba, Suraphong Wattanachira, Bunyarit Panyapinyophol, Prasert Pavasant “Interaction between Organic Species in the Formation of Haloacetic Acids following Disinfection”, J. of Environmental Science and Health, Part A, 41(6): 1233 – 1248, 2006
   27. Ronbanchob Apiratikul, Prasert Pavasant “Sorption isotherm model for binary component sorption of Copper, Cadmium, and Lead ions using dried green macroalga, Caulerpa lentillifera”, J. Chemical Engineering 119(2-3): 135-145, 2006
   28. K. Marungrueng, P. Pavasant “Removal of Basic Dye (Astrazon Blue FGRL) Using Macroalga Caulerpa lentillifera”, J. of Environmental Mgmt., 78(3): 268-274, 2006
   29. Prateep Suthiparinyanont, Suraphong Wattanachira, Taha F. Marhaba, and Prasert Pavasant “Pretreatment of Caulerpa lentillifera with NaOH for biosorption of Cu, Cd, Pb and Zn”, Thai Environmental Engineering Journal, 20(1): 11-23, 2006
   30. Boonchai Pongnaravane, Motonobu Goto, Mitsuru Sasaki, Thitiporn Anekpankul, Prasert Pavasant and Artiwan Shotipruk “Extraction of anthraquinones from roots of Morinda citrifolia by pressurized hot water: Antioxidant activity of extracts”, J. of Supercritical Fluids, 37(3):390-396, 2006

 

ผลงานด้านกิจการนิสิต
 • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมแบดมินตัน
 • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนิสิตจังหวัดอุทัยธานี
ผลงานด้านบริหาร
 • 2551-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
รางวัลที่เคยได้รับ
 • พ.ศ. 2552 รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2552 รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

อยากให้คณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสามัคคีกลมเกลียว รวมพลังกันสร้างสรรงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รางวัลศักดิ์อินทาเนียเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดัน/กระตุ้นให้คณาจารย์ในคณะเราผลิตงานที่ดีและมีประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และเป็นเสาหลักของแผ่นดินสืบไป