FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ เป็นตัวอย่างของอาจารย์รุ่นใหม่ที่ทุ่มเทให้กับงานวิจัย โดยมิได้ลดความสำคัญของงานสอน และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี มีเวลาให้กับนิสิตที่มาพบเสมอ ทั้งยังคอยผลักดันให้นิสิตมีความแข็งแกร่งในด้านวิชาการ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นทักษะการวิจัย การเขียน การใช้ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ และการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีในสังคม ในช่วงเวลาเพียง 3 ปี ที่ปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ ได้ผลิด และตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพออกมาเป็นจำนวนมาก และยังเป็นกรรมการประเมินผลงานตีพิมพ์ของวารสารวิชาการนานาชาติกว่า 15 วารสาร และเป็นกรรมการ/ผู้พิจารณาบทความสำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติในสาขาที่ทำวิจัยกว่า 30-งานประชุม อย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4
สังกัด         ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   29 กันยายน 2548
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2541 B.S. (Computer Science) Carnegie Mellon University, Pennsylvania, U.S.A.
พ.ศ. 2548 Ph.D. (Computer Science) University of California, Riverside, California, U.S.A.

ผลงานด้านการเรียนการสอน
 • CD-ROM สื่อการสอน E-Learning วิชาการทำเหมืองข้อมูล
 • เอกสารประกอบการสอน วิชา Time Series Mining and Knowledge Discovery
ผลงานด้านวิจัย (ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน)
   1. Poat Sajjipanon and Chotirat Ann Ratanamahatana, A Novel Fractal Representation for Dimensionality Reduction of Large Time Series Data. PAKDD 2009, LNCS(5476): 989-996, Springer

 

   2. Vit Niennattrakul and Chotirat Ann Ratanamahatana, Meaningful Subsequence Matching under Time Warping Distance for Data Stream. PAKDD 2009, LNCS(5476): 1013-1020, Springer

 

   3. Pongsakorn Ruengronghirunya, Vit Niennattrakul, and Chotirat Ann Ratanamahatana, Speeding up Similarity Search on Large Time Series Dataset under Time Warping Distance. PAKDD 2009, LNCS(5476): 981-988, Springer

 

   4. Vit Niennattrakul and Chotirat Ann Ratanamahatana, Accurate Subsequence Matching on Data Stream under Time Warping Distance. ECTI-CON 2009

 

   5. Vit Niennattrakul and Chotirat Ann Ratanamahatana, Shape Averaging under Time Warping. ECTI-CON 2009

 

   6. Dararat Srisai and Chotirat Ann Ratanamahatana, Time Series Shape Averaging using Time-Warping Alignment with Re-Sampling. JCSSE 2009

 

   7. Chanin Chanma, Rath Pichyangkura, Chotirat Ann Ratanamahatana, and Prabhas Chongstitvatana, An Algorithm to Compute Protein Homology Based on Hydrophobic Cluster Analysis. JCSSE 2009

 

   8. JP Pitaksringkarn and Chotirat Ann Ratanamahatana, Safer Work Zone Traffic Control: California’s Experiences 3rd Best Practice in Highway Engineering Conference, Department of Highways, 2008.

 

   9. Cheocharn Ratanamahatana and Chotirat Ann Ratanamahatana, Somboon Group (SBG) of Companies in the Auto-parts Industry in Thailand Corporate Social Responsibility in the Global Supply Chain: An APEC Casebook, 2008, pp. 227-240, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

 

   10. Chotirat Ann Ratanamahatana and Dechawut Wanichsan, Stopping Criterion Selection for Efficient Simi-Supervised Time Series Classification. Studies in Computational Intelligence, 2008, 1-14, Springer.

 

   11. Chotirat Ann Ratanamahatana, Eamonn Keogh, and Vit Niennattrakul, Making Image Retrieval and Classification More Accurate Using Time Series and Learned Constraints (BOOK CHAPTER) Artificial Intelligence for Maximizing Content Based Image Retrieval, 2008, Idea Group Publishing.

 

   12. Waiyawuth Euachongprasit and Chotirat Ann Ratanamahatana, Accurate and Efficient Retrieval of Multimedia Time Series Data under Uniform Scaling and Time Warping. PAKDD 2008, LNCS(4956): 506-513, Springer.

 

   13. Phisit Kannasut, Rath Pichyangkura, and Chotirat Ann Ratanamahatana, Automatic 2-D Hydrophobic Cluster Alignment. Int. J.of Biomedical Engineering and Technology. (In Press)

 

   14. Waiyawuth Euachongprasit and Chotirat Ann Ratanamahatana, Efficient Multimedia Time Series Data Retrieval under Uniform Scaling and Normalization. ECIR 2008, LNCS(2956): 506-513

 

   15. Angkana Chanrungutai and Chotirat Ann Ratanamahatana, Singing Voice Separation for Mono-Channel Music Using Non-negative Matrix Factorization. ATC 2008

 

   16. Poat Sajjipanon and Chotirat Ann Ratanamahatana, Efficient Time Series Mining Using Fractal Representation. ICCIT 2008, IEEE

 

   17. Pongsakorn Ruengrounghirunya, Vit Niennattrakul, and Chotirat Ann Ratanamahatana, Efficient Similarity Search under Fast Index Structure for Time Series Data. NCSEC 2008

 

   18. Angkana Chanrungutai and Chotirat Ann Ratanamahatana, Singing Voice Separation in Mono-Channel Music. ISCIT 2008, 243-246, IEEE

 

   19. Ada Wai-Chee Fu, Eamonn Keogh, Leo Yung Hang Lau, Chotirat Ann Ratanamahatana and Raymond Chi-Wing Wong, Scaling and time warping in time series querying. The VLDB J.: The Int. J. on Very Large Data Bases, 2008, 17(4): 899-921, Springer

 

   20. Vit Niennattrakul and Chotirat Ann Ratanamahatana, Learning DTW Global Constraint for Time Series Classification. Time Series Classification Challenges at 13th ACM SIGKDD 2007

 

   21. Vit Niennattrakul and Chotirat Ann Ratanamahatana, Making Hand Geometry Verification System More Accurate Using Time Series Representation with R-K Band Learning. NCSEC 2007

 

   22. Wongyos Keardsri, Angkana Chanrungutai, and Chotirat Ratanamahatana, Tabular Image Translation and Description for Visually Impaired People. NCSEC 2007

 

   23. Dachawut Wanichsan and Chotirat Ratanamahatana, Finding Stopping Criterion of Semi-Supervised Time Series Classification. NCSEC 2007

 

   24. Chotirat Ann Ratanamahatana and Sunchai Nakrob, Bitmaps Visualization Tool for Digital Document Collection. IAIT 2007

 

   25. Sirinun Sintuwatin and Chotirat Ann Ratanamahatana, Parallel Text Alignment Using Bursty Sequences. IAIT 2007

 

   26. Vit Niennattrakul, Dachawut Wanichsan, and Chotirat Ann Ratanamahatana, Hand Geometry Verification Using Time Series Representation. KES 2007, LNAI(4693): 824-831

 

   27. Jiyuan An, Jeffrey Xu Yu, Chotirat Ann Ratanamahatana and .Yi-Ping Phoebe Chen , A dimensionality reduction algorithm and its application for interactive visualization Journal of Visual Languages & Computing 18(1): 48-70 (Feb. 2007), Elsevier

 

   28. Vit Niennattrakul and Chotirat Ann Ratanamahatana, Inaccuracies of Shape Averaging Method Using Dynamic Time Warping for Time Series Data. ICCS 2007

 

   29. Phisit Kannasut, Rath Pichyangkura, and Chotirat Ann Ratanamahatana, Towards 2-D Automatic Hydrophobic Cluster Alignment. NCBME 2007

 

   30. Vit Niennattrakul and Chotirat Ann Ratanamahatana, On Clustering Multimedia Time Series Data Using K-Means and Dynamic Time Warping. MUE 2007, 733-738, IEEE

 

   31. Chotirat Ann Ratanamahatana, Developing a Decision Support System for a Dove’s Voice Competition. KES 2006, LNCS(4253): 733-741

 

   32. Chotirat Ann Ratanamahatana and Phubes Tohlong, Speech Audio Retrieval Using Voice Query. ICADL 2006. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4312: 494-497. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006

 

   33. Eamonn Keogh, Stefano Lonardi, Chotirat Ann Ratanamahatana, Li Wei, Sang-Hee Lee, and John Handley, Compression-based data mining of sequential data. Data Mining and Knowledge Discovery Journal (DMKD), 14(1): 99-129, Springer-Verlag, 2006

 

   34. Anthony Bagnall, Chotirat Ann Ratanamahatana, Eamonn Keogh, Stefano Lonardi, and Gareth Janacek, A Bit Level Representation for TimeSeries Data Mining with Shape Based Similarity. Data Mining and Knowledge Discovery Journal (DMKD). 13(1): 11-40, Springer-Verlag, 2006

 

   35. Jumrus Pitaksringkarn and Chotirat Ann Ratanamahatana, San Diego School Traffic Circulation Study: Proposed Strategic Operation. NTC 2006

 

   36. Chotirat Ann Ratanamahatana, Searching Speech Audio Content by Voice. KES 2006

 

   37. Vit Niennattrakul and Chotirat Ann Ratanamahatana, Clustering Multimedia Data Using Time Series. ICHIT ’06
   38. Xiaopeng Xi, Eamonn Keogh, Christian Shelton, Li Wei, and Chotirat Ann Ratanamahatana, Fast Time Series Classification Using Numerosity Reduction. ICML 2006, Vol.148: 1033-1040.

 

ผลงานด้านบริหาร
 • พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • พ.ศ. 2551 Best Paper Award, 12th National Computer Science and Engineering Conference
 • พ.ศ. 2550 First Runner-up Award, การแข่งขัน Time Series Classification Challenges, 13th ACM SIGKDD 2007, U.S.A. (with Vit Niennattrakul)
 • พ.ศ. 2550 Merit Award, Tertiary Student Project Category, Asia Pacific ICT Awards (APICTA 2007) ประเทศสิงคโปร์ (อ.ที่ปรึกษา), Waiyawut Euachongprasit, Pongsakorn Teeraparpwong
 • พ.ศ. 2550 รางวัลที่ 3 ในการแข่งขัน National Software Competition (NSC 2007) หมวดโปรแกรมเพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ – NECTEC (อ.ที่ปรึกษา), ไวยณ์วุฒิ เอื้อจงประสิทธิ์ และพงศกร ธีรภาพวงศ์
 • พ.ศ. 2546 Outstanding Teaching Assistant Honorable Mention Award, University of California, U.S.A.
 • พ.ศ. 2545 Outstanding Teaching Assistant Award, University of California, U.S.A.
เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

“ทุกคนย่อมมีความฝัน แต่หากไม่เริ่มลงมือทำ ความฝันเหล่านั้นก็จะเป็นจริงไปไม่ได้” และเมื่อเริ่มรวบรวมกำลังกาย กำลังใจที่จะเริ่มลงมือสานฝันแล้ว ก็จะพยายามรักและทุ่มเทให้กับสิ่งที่ทำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานสอน ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา และงานวิจัย โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าสิ่งที่สำคัญในการเป็นอาจารย์ คือการที่สามารถชี้แนะ สร้างวิธีคิดในการเรียนรู้ ส่งเสริมศักยภาพ และฝึกฝนให้นิสิตมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล และนำเสนอความคิดได้ดี โดยไม่ลืมคุณธรรมความดี ซึ่งจะนำพาศิษย์เหล่านั้นให้ประสบผลสำเร็จในการงาน และการดำเนินชีวิตต่อไป