FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นายวรรณดารา อินทรปัญญา

นายวรรณดารา อินทรปัญญา เป็นนักวิจัยสายสนับสนุน ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูง สามารถนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้ มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ นายวรรณดารา อินทรปัญญา ยังเป็นกำลังที่สำคัญในโครงงานวิจัยทั้งภายในและนอกหน่วยงาน และส่งผลให้มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น และมีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ

ตำแหน่ง    ครู ระดับ 5
สังกัด         ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ    20 มกราคม 2540
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2541 วท.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานด้านการเรียนการสอน
  • เอกสารประกอบการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล รายวิชา 2105-271 เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry)
ผลงานด้านวิจัย
  • N. Tonanon, W. Intarapanya, W. Tanthapanichakoon, H. Nishihara, S.R. Mukai, and H.Tamon, “Submicron mesoporous carbon spheres by ultrasonic emulsification” Journal of Porous Materials.(2008)15:265-270 Impact Factor : 1
  • การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งภายในบริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนรัชดาภิเษกสมโภช [ผู้ร่วมวิจัย] วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2551 หน้าที่ 283-294
  • โครงการการพัฒนาวัสดุเคลือบผิวอินทูเมสเซนต์ และการทดสอบอัตราทนไฟของวัสดุดังกล่าวกับโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เพื่อนำไปสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม [ผู้ร่วมวิจัย] เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, ศูนย์เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอนุภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท MINE TECH CO.,LTD. จำกัด ปี 2550-2551 (โครงการยังไม่เสร็จสมบูรณ์และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ผลงานด้านบริหาร
  • กรรมการและเลขานุการศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์ และห้องปฏิบัติการเคมี
เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ที่ได้มอบรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ประเภทนักวิจัยสายสนับสนุนให้ ผมรู้สึกยินดีและดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ โดยรางวัลนี้น่าจะเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสนใจมาทำงานวิจัยมากขึ้นซึ่งปัจจุบันอาจจะทำกันอยู่แล้ว อีกทั้งคณะก็มีทุนสนับสนุนการทำวิจัยให้ ส่วนตัวผมจะไม่สามารถได้รางวัลนี้เลยหากไม่ได้รับการชักชวนจาก ผศ.ดร.ณัฐพร โทนานนท์ ที่ชักชวนผมมาร่วมทำงานวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2545 และได้ทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ผมทำงานในตำแหน่งครู ซึ่งมีหน้าที่หลักคือช่วยสอนวิชาปฏิบัติการและดูแลห้องปฏิบัติการเคมี งานวิจัยถือว่าเป็นงานรองลงมาแต่ก็สามารถทำควบคู่กันไปได้โดยต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมและจะต้องไม่ทำให้หน้าที่หลักเสีย ซึ่งการที่จะทำให้งานทั้งสองส่วนนี้ประสบความสำเร็จจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรและมีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ และนำความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเพื่อทำให้ผลงานมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อีกในอนาคต

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่ช่วยสนับสนุนตลอดมา