FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นางรัชดา เพียรงาม

นางรัชดา เพียรงาม เป็นบุคลากรที่ทำงานทุ่มเทให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นระยะเวลายาวนาน ด้วยใจรัก และมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงานด้านบริการที่ต้องดำเนินงานประสานกับบุคลากรจากหลายๆส่วนงานของคณะ สามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และทันท่วงที นับเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญยิ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่านหนึ่ง

ตำแหน่ง   หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
สังกัด        หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   3 สิงหาคม 2525
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2512 ปวส.(การตลาด) โรงเรียนพนิชยการสีลม

ลักษณะงานการให้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รับผิดชอบและควบคุมงบประมาณการเงินและบัญชี, การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน, เงินอุดหนุน เงินรายได้คณะฯ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย, ควบคุมการเบิก – การจ่ายเช็คให้ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน

ความกระตือรือร้นหรือเทคนิคการให้บริการที่ทำให้ผลงานมีความโดดเด่น

เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ชอบและรักการบริการ คอยแนะนำช่วยเหลือ ติดตามเรื่องที่ผู้รับบริการมีปัญหาในการเบิกจ่าย มีความกระตือรือร้นและมีเทคนิควิธีในการสื่อสารให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ พร้อมชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง อย่างเต็มกำลังและความสามารถ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เกิดการเรียนรู้ สร้างแนวคิดให้รักการบริการ ให้ผู้รับบริการเห็นคุณค่า มีความมั่นใจในตนเองในการเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

ผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับในด้านบริการและมนุษยสัมพันธ์

ในปี พ.ศ. 2550 ได้จัดการอบรมในหัวข้อเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและได้เชิญเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ และหน่วยงานมาปรึกษาพร้อมแนะนำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ อย่างเต็มที่และเป็นกันเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดการประสานงานได้ดีในทุก ๆ ด้าน และให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังรวบรวมระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการศึกษาในเวลาทำงาน และได้รับการยอมรับที่ดีในการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความแม่นยำในกฎระเบียบ และรักในหน้าที่ของตนเองอย่างดียิ่ง

เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

การเป็นผู้ให้บริการ ให้ทุกคนเข้าใจว่า ความคิดเห็นไม่เหมือนกัน ผู้บริการจะต้องเข้าใจและมีจิตวิทยาในการให้บริการ และพร้อมประสานงาน มีความจริงใจอดทน รักงานบริการ เสียสละเพื่อผู้อื่นบ้าง ผู้บริการต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาชี้แนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความภูมิใจในการได้รับรางวัลในครั้งนี้และจะทุ่มเทความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่มีเพื่อคณะวิศวฯ ของพวกเราทุก ๆ คน