FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นางสาวทัศนีย์ มาลา

นางสาวทัศนีย์ มาลา เป็นกำลังสำคัญของหน่วยการเจ้าหน้าที่ โดยเป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พยายามนำเทคนิคต่างๆมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้มีความสามารถในงานที่ทำ มีความรู้ในเชิงเทคนิคของเนื้องาน มีความสามารถในการวางแผนงาน และมีการบริหารจัดการที่ดี ทำให้การให้บริการในหน้าที่เป็นไปได้อย่างดีมาก เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ และเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง     ปฏิบัติงานด้านบุคคล
สังกัด         หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ 1 เมษายน 2541
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541 ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ลักษณะงานการให้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ให้บริการแก่ภาควิชาฯ และหน่วยงานในการติดต่อประสานงานในกระบวนการจ้างบุคลากรใหม่
 • ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรใหม่ งานสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการประกันสังคม) ระเบียบการลาในกรณีต่างๆ (การลาไปฝึกอบรมต่างประเทศ การลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ) ฯลฯ
 • ร่วมรับผิดชอบงานด้านบุคลากรสัมพันธ์ และมีส่วนสำคัญในการดำเนินงานด้านกิจกรรมต่างๆของคณะฯ เช่น งานปีใหม่ งานกีฬาบุคลากรฯ กิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมวิศวศึกษา และ ฯลฯ
ความกระตือรือร้นหรือเทคนิคการให้บริการที่ทำให้ผลงานมีความโดดเด่น
 • พยายามดำเนินการอย่างทันท่วงที ทำให้การบริการเป็นไปได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสำหรับเทคนิคการให้บริการ ให้ผู้มาติดต่อเกิดความประทับใจ คือ พยายามสร้างความเป็นกันเองในครั้งแรกที่พบกัน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความอุ่นใจ การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผู้มาติดต่อไม่รู้เรื่อง
 • แนะนำการกรอกใบสมัคร พร้อมอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจ ให้บริการตอบปัญหาและข้อซักถาม ที่ผู้มาติดต่อไม่เข้าใจ พยายามอธิบายโดยละเอียด อย่างช้าๆ และชัดเจน
 • มีการวางแผนในการให้บริการในแต่ละเรื่อง เพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย เช่น งานปีใหม่ งานกีฬาบุคลากร งานวิศวศึกษา และงานสัมมนา
 • นำเทคนิคการให้บริการที่ได้รับจากการอบรม มาใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการในงานที่รับผิดชอบ เช่น
 • – การสัมมนาหลักสูตรการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เรื่อง การบริการที่ดี : บริการจากหัวใจ (Service Mindedness) (พ.ศ. 2542)

  – รับการสัมมนาหลักสูตรการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เรื่อง พูดโทรศัพท์อย่างไร สร้างกำไรแก่องค์การ (พ.ศ. 2543)
  – การสัมมนาหลักสูตรการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เรื่อง การให้บริการ : ต้อนรับขับสู้คู่วัฒนธรรมไทย (พ.ศ. 2543)
  – การสัมมนาหลักสูตรการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เรื่อง เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ (พ.ศ. 2543)
  – การสัมมนาหลักสูตรการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์การ (พ.ศ. 2544)
ผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับในด้านบริการและมนุษยสัมพันธ์

อ้างอิงจากความเห็นบางส่วนของบุคลากรคณะฯ ผู้เคยติดต่อขอรับบริการจากนางสาวทัศนีย์ มาลา

“คุณทัศนีย์ มีความสามารถในการจดจำชื่อบุคลากรในคณะได้หมด แม้จะเป็นการพบกันในครั้งแรก ทำให้รู้สึกอบอุ่นในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่เข้ามาบรรจุใหม่ คุณทัศนีย์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการดำเนินงานเอกสารทุกอย่าง ทำให้การเริ่มต้นทำงานใหม่ของอาจารย์เป็นไปได้อย่างราบรื่น”

“คุณทัศนีย์เป็นผู้มีใจในการให้บริการที่ดีมาก เป็นผู้ประสานงานที่คล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ โดยทำหน้าที่ประสานงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาบุคลากรในเกือบทุกจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเสื้อกีฬา และสวัสดิการกองเชียร์และขบวนพาเหรด รวมทั้งการฝึกซ้อมกองเชียร์อีกด้วย เป็นการแบ่งเบาภาระของประธานฯได้เป็นอย่างดี”

“คุณทัศนีย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ สามารถให้คำแนะนำเรื่องข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี และดำเนินการด้านการบริการให้อย่างทันท่วงที เป็นที่ประทับใจ”

เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

ในปีนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการมอบรางวัลศักดิ์อินทาเนีย เป็นปีแรก ในตอนแรกที่ทราบว่า ท่านรองคณบดี (รศ.ดร.สีรุ้ง) และหัวหน้างานบริหารและธุรการ (คุณเสาวณีย์) ได้เสนอชื่อฯ ก็รู้สึกดีใจ ภูมิใจ และต้องขอขอบพระคุณท่านคณบดี ผู้บริหาร คณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งรางวัลศักดิ์อินทาเนีย ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงผลักดันในการทำงาน เพื่อนำพาคณะวิศวฯ ให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีคุณภาพ และขอบคุณเลขานุการคณะ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ที่เป็นที่ปรึกษา และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับตัวดิฉัน งานในหน่วยการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นงานที่ให้บริการ เราจะต้องทำให้ผู้รับบริการ เกิดความรู้สึกประทับใจ พึงพอใจ และใส่ใจกับผู้รับบริการ สำหรับเคล็ดลับในการทำงานสำหรับตัวเอง คือต้องมองโลกในแง่ดี คิดบวกอยู่เสมอ อดทนต่อปัญหา และหมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้กับงานได้ และในโอกาสนี้ก็ขอให้เพื่อนๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ทำงานอยู่ในคณะวิศวฯ อย่าเพิ่งท้อแท้ อย่าคิดว่าการที่เราทำความดี จะไม่มีคนเห็น ถ้าทำเราดีแล้ว สักวันเราจะต้องได้รับผลดีที่เรากระทำนั้นตอบอย่างแน่นอน