FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นางสาวดวงตา ใบโคกสูง

นางสาวดวงตา ใบโคกสูง เป็นผู้ที่สามารถให้บริการหรือตอบสนองแก่ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะหาวิธีการปรับปรุง พัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเป็นลำดับ ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความถูกต้องในผลงานสูง และเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการทำงานได้ดียิ่ง

ตำแหน่ง    หัวหน้าหน่วยตารางสอนตารางสอบ
สังกัด        หน่วยตารางสอนตารางสอบ งานทะเบียนและประเมินผล
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  13 พฤศจิกายน 2543
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541 ปวส. (การบัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลักษณะงานการให้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตารางสอนตารางสอบ งานทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานด้านการจัดทำตารางสอนตารางสอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดห้องเรียน/ห้องสอบ การให้บริการห้องเรียน/ห้องสอบ ดำเนินการคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 1 ขึ้นปี 2 ด้านการย้ายสาขาวิชาของนิสิต และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ความกระตือรือร้นหรือเทคนิคการให้บริการที่ทำให้ผลงานมีความโดดเด่น
  • มีความพยายามที่จะให้บริการหรือตอบสนองผู้รับบริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • มีความพยายามหาวิธีการปรับปรุง พัฒนางานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีความพร้อมที่จะให้บริการได้มากขึ้น เช่น การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทำโปรแกรมการจัดห้องเรียนห้องสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดห้องเรียน/ห้องสอบ โดยสามารถลดขั้นตอนการทำงานและลดระยะเวลาการทำงานให้น้อยลง แต่ได้ปริมาณงานมากขึ้น
  • พยามยามปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน รูปแบบเอกสารต่างๆเพื่อให้มีความสะดวก รัดกุม และรอบคอบ
  • ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนางานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับในด้านบริการและมนุษยสัมพันธ์
  • การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดห้องเรียน/ห้องสอบ โดยปรึกษาหารือขอความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชา และนิสิตช่วยงาน (TA) เพื่อจัดทำโปรแกรมการจัดห้องเรียน/ห้องสอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552
  • เปิดให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานในช่วงเวลาพักกลางวัน คือ เวลา 12:00-13:00 น. เนื่องจากมีนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่นิสิต คณาจารย์ และผู้รับบริการอื่นๆได้มากขึ้น
  • มีความพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือและให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานในด้านต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ทั้งงานที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบ และนอกเหนือจากความรับผิดชอบ
เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

ข้าพเจ้า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2552 ด้านบริหารและบริการ ประเภทบริการและมนุษยสัมพันธ์ รางวัลนี้เป็นรางวัลแรกสำหรับชีวิตการทำงานของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลต่อทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน ตลอดระยะเวลาการทำงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้ามีความรักและภาคภูมิใจในหน่วยงานของตนเอง และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุ่ล่วงและมีคุณภาพ และตระหนักอยู่เสมอว่า ไม่ว่าจะปฏิบัติงานในตำแหน่งใด ระดับใดก็ตาม หากข้าพเจ้ามีใจรักในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีความขยันขันแข็ง และมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำก็จะสามารถทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้เสมอ และในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ นายทะเบียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณสงวน ภู่ระหงษ์ หัวหน้างานทะเบียนและประเมินผล ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดที่มองเห็นในผลงานของข้าพเจ้า ให้การสนับสนุนและเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลอันมีเกียรตินี้ ตลอดจนคณะกรรมการตัดสินรางวัล ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้