FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นางกาญจนา ศุภวิริยกุล

นางกาญจนา ศุภวิริยกุลเป็นผู้อุทิศตนให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเกือบ 40 ปี ตลอดระยะเวลาการทำงานได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละ อดทน และอุทิศเวลา ให้กับงานที่รับผิดชอบ อย่างดียิ่ง จนได้รับการมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งเลขานุการคณะ ตั้งแต่ตุลาคม 2541 สำหรับงานด้านบริหาร นางกาญจนา ศุภวิริยกุล ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ควบคุม/กำกับ งานบริหารทั่วไปของหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะวิศวฯ ได้ผลดีเลิศ เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก เป็นที่ยอมรับของทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งงานประสานงานกับอาจารย์เก่าของคณะฯ ในโอกาสต่าง ๆ งานประสานงานกับสมาคมนิสิตเก่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ชื่นชม จุดแข็งที่น่าเป็นบุคลากรแบบอย่างของคณะ ก็คือ การอุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มความสามารถเสมอมา ในส่วนของงานด้านบริการ ด้วยบุคลิกที่นุ่มนวล และติดตามงานไม่ให้ตกค้างของคุณกาญจนา ประกอบกับประสบการณ์ในการทำงานมาเกือบ 40 ปี จึงเห็นบ่อยครั้งที่มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายนอก มาขอคำปรึกษา ซึ่งได้รับคำแนะนำที่ดี ๆ กลับไป รวมถึงการต้อนรับและตอบปัญหาต่าง ๆ ในเบื้องต้นให้กับบุคคลภายนอก เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้บริหารได้อย่างดียิ่ง

ตำแหน่ง    เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัด        สำนักงานเลขานุการคณะ
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ 30 ตุลาคม 2512
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2508 มัธยมศึกษาปีที่ 6 อัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม
พ.ศ. 2515 มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ พระนครวิทยาพาณิชย์
พ.ศ. 2534 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

บริหาร/จัดการ มอบหมาย สั่งการ ดูแล/กำกับ/ควบคุม/ ตรวจสอบ ลงนาม ติดตาม ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ประสานงาน พัฒนาระบบงาน ในงานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานทะเบียนและประเมินผล งานนโยบายและแผน งานบริการวิชาการและวิจัย งานสารสนเทศ งานบรรณสารสนเทศ ตามภาระงานของบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเลขานุการคณะ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ จากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก นำมาสู่การดำเนินงานในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ความคิดริเริ่มเพื่อปรับปรุงการทำงานที่ทำให้ผลงานมีความโดดเด่น
  • ได้ดำเนินการปรับปรุงการทำงานของสำนักงานเลขานุการคณะมาโดยตลอด ตั้งแต่ทำหน้าที่เลขานุการคณะวิศวฯ ตุลาคม 2541 จนถึงปัจจุบัน
  • ตั้งแต่ เมษายน 2551 ได้ร่วมปรับปรุงระบบการลงนามสั่งจ่ายเช็คของคณะ ซึ่งสามารถลดภาระการลงนามของผู้บริหารลงได้ครึ่งหนึ่งของงานที่เคยกระทำกันมา
  • ในปี 2551 ได้เริ่มกำหนดโครงสร้างการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และสอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มีสายงานหลักที่ชัดเจน
ผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ประจักษ์ที่อาศัยความรู้ความชำนาญ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตำแหน่ง

ได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณบดีมาตั้งแต่เริ่มรับราชการ และได้ช่วยงานที่สำนักคณบดีมาตลอด โดยมีคณบดีคณะวิศวฯ ที่ได้ร่วมงานกับคุณกาญจนาถึง 10 ท่าน เริ่มตั้งแต่ ศ.อรุณ สรเทศน์ ศ.ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ศ.ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต ศ.ดร.จรวย บุญยุบล ผศ.ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ศ.ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ คณบดีคนปัจจุบัน รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ จะทราบว่าการปฏิบัติงานของคุณกาญจนาได้รับการยอมรับจากคณาจารย์ และบุคลากร ของคณะฯ ว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถ ทั้งทางด้านการบริหาร บริการ และมีความชำนาญเฉพาะตน ในการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน

การเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง (พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน) มีดังนี้
– 2549 อบรม โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบการพัสดุ การเงิน และบัญชี จุฬาฯ
– 2550 อบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบการพัสดุ การเงินและการบัญชีในหัวข้อต่างๆ สำหรับผู้บริหาร จุฬาฯ
– 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน จุฬาฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนกระบวนงานด้านบริหาร จุฬาฯ
บุคคลสำหรับผู้บริหาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มรับหน้าที่เลขานุการคณะ ก็ได้เข้ารับการฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ทุก ๆ ปี ทั้งในส่วนที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัด ซึ่งไม่ได้นำมากล่าวไว้ทั้งหมด

เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

เคล็ดลับ : ทำงานด้วยใจรักและภักดีต่อองค์กร
ความนัย : ดีใจมากสำหรับรางวัลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้มาของรางวัลนี้จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ขอฝากน้อง ๆ จงทำงานด้วยใจรัก แข่งขันความดีกันด้วยผลงาน สิ่งที่สะสมไว้จะส่งผลให้ตัวเราเอง เมื่อโอกาสมาถึง