FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นางสาวอภิรมย์ แก่นจันทร์

นางสาวอภิรมย์ แก่นจันทร์ นับเป็นกำลังสำคัญของหน่วยอาคารสถานที่ฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานหลากหลายหน้าที่ อาทิ งานด้านธุรการ จัดทำงบประมาณ ทำขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมเงินหมุนเวียนรองจ่ายของหน่วยงาน ดูแลและการขอใช้ห้องประชุมกว่า 10 ห้อง สถานที่ภายในคณะ และห้องเรียนภายในคณะ กว่า 35 ห้อง ดูแลการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและพนักงานทำความสะอาด อีกทั้งยังดูแลงานสนามและงานสวน โดยนางสาวอภิรมย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดียิ่ง และเป็นผู้ใส่ใจในการพัฒนาความรู้และการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ตำแหน่ง    ปฏิบัติด้านอาคารสถานที่ฯ
สังกัด         หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  1 พฤษภาคม 2545
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2550 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • งานด้านอาคารสถานที่ บริการห้องประชุม สถานที่ และห้องเรียนนอกเวลาทำการดูแลการปฏิบัติงานของนักการภารโรง และพนักงานทำความสะอาด
 • งานด้านซ่อมบำรุง ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง
 • งานด้านการเงินและพัสดุ จัดทำงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ (PPBS) ของหน่วยอาคารสถานที่ฯ จัดทำขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำข้อกำหนดงานจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาความสะอาดอาคาร งานระบบวิศวกรรม งานสวน จัดทำบัญชีและควบคุมเงินรองจ่ายหมุนเวียนในหน่วยอาคาร และรายงานสรุปการใช้งบประมาณประจำปี
 • งานด้านสนามและสวน ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของพนักงานดูความสะอาดสนามและดูแลสวนของบริษัทผู้รับเหมา ดูแลสวน และเพาะขยายพันธุ์ไม้ภายในคณะฯ จัดสวนหรือไม้กระถางประดับสถานที่เมื่อมีงานพิธีหรืองานกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
 • ดูแลเอกสารประกันคุณภาพและเอกสารทั่วไปในหน่วยอาคารสถานที่ฯ
 • ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรใหม่งานสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ระเบียบการลาในกรณีต่าง ๆ
 • ร่วมรับผิดชอบงานด้านบุคลากรสัมพันธ์ และมีส่วนสำคัญในการดำเนินงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น งานปีใหม่ งานกีฬาบุคลากรฯ กิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมวิศวศึกษา ฯลฯ
ความคิดริเริ่มเพื่อปรับปรุงการทำงานที่ทำให้ผลงานมีความโดดเด่น

จากเริ่มแรก นางสาวอภิรมย์ แก่นจันทร์ มีหน้าที่จัดรถรับ-ส่งบุคลากรและนิสิต ดูแลงานสนามการทำความสะอาดพื้นที่คนงาน และงานสวน ตลอดจนงานด้านจราจร และตราติดรถยนต์ ปัจจุบันย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานด้านอาคารสถานที่ เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานด้านงานสวนนั้น การดูแลสวนในระยะแรก ค่อนข้างลำบากเพราะไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้เลยเนื่องจบการศึกษาเอกการบัญชี แต่ด้วยความมีใจรักในงานสวนจึงศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ อยู่เสมอจนเกิดความชำนาญ สามารถพัฒนางานสวนมาได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งข้อจำกัดที่ว่าพื้นที่ของคณะเป็นพื้นที่ร่มปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และอาคารสิ่งปลูกสร้าง อีกทั้งพนักงานดูแลสวนมีจำนวนเพียงแค่ 5 คน ต่อพื้นที่คณะ 34 ไร่ ทำให้การดูแลรักษาสวนเป็นไปด้วยความยากลำบากและซับซ้อนมาก จึงหาพันธุ์ไม้คลุมดินที่เหมาะสมเข้ามาทดแทนพันธุ์ไม้เดิมที่มีอยู่ โดยต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่สวยงาม ดูแลรักษาง่าย และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภายในคณะ ตลอดจนเพาะชำไม้กระถางเพื่อนำมาวางประดับอาคารและสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ เป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้อีกด้วย

ผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ประจักษ์ที่อาศัยความรู้ความชำนาญ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตำแหน่ง
 • จัดสวนบริเวณลานเกียร์ และที่อื่นๆ ภายในคณะ ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน
 • ดูแลเรือนเพราะชำ เพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อใช้ปลูก และไม้กระถางประดับอาคาร
 • ขยายพันธุ์ต้นเดหลี ใช้ปลูกทดแทนไม้คลุมดินเดิมภายในคณะ
 • ขออนุมัติจัดทำกระถางล้อมต้นไม้บริเวณลานเกียร์ เนื่องจากมีนิสิตและบุคคลทั่วไปมาเตะฟุตบอลทำให้เหยียบต้นไม้เสียหายไม่สามารถเจริญเติบโตได้ (พ.ศ. 2549)
 • ดูแลการจัดสวนหน้าอาคาร 3 ตึก 4 และ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ (พ.ศ. 2551)
 • จัดทำระบบรดน้ำต้นไม้ด้วยวิธีน้ำหยดบริเวณลานเกียร์ (แนวกระถางเดหลีข้างอาคาร 3)
ตัวอย่างการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน
 • เรียนรู้ลักษณะต้นไม้อยู่เสมอ ปลูกและสังเกตว่าต้นไม้ชนิดไหนเหมาะกับสถานที่และพื้นที่ใด
 • เวลาปรับปรุงพื้นที่หรือปรับปรุงงานสวนก็จะไปดูด้วยตนเอง จะดูว่าเขาทำอย่างไร เช่น การปูตัวหนอนทำอย่างไร วางท่ออย่างไร ซ่อมแซมพื้นที่นี้จะต้องใช้วัสดุแบบไหน สีชนิดใดทาภายนอก/ภายใน เป็นต้น
เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

ดิฉันคิดอยู่เสมอว่าการทำอะไรทุกอย่างต้องทำด้วยใจ คือจะเอาใจไปใส่ในสิ่งที่ทำหรือในทุกๆ เรื่องที่ตนเองรับผิดชอบให้มากที่สุด ด้วยยึดไว้เสมอว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ที่มีพระคุณ ให้ดิฉันมีงานทำ เป็นสังคมที่ให้โอกาสหลายๆ ด้านในชีวิต และได้รับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีจากท่านผู้บริหาร เลขานุการคณะ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้ร่วมงาน คณาจารย์ และนิสิต ทุกท่านล้วนแต่เป็นบุคคลที่ดี ด้วยเหตุเหล่านี้จึงทำให้ทุกๆ วันทำงานของดิฉันเป็นวันที่มีความสุข แต่ด้วยการปฏิบัติงานหลากหลายหน้าที่ไปพร้อมๆ กัน บางครั้งทำให้งานในความรับผิดชอบเกิดปัญหาขึ้น จนทำให้เกิดความเครียดและท้อแท้ แต่ก็จะพยายามบอกตัวเองว่าทุกๆ อย่างสามารถแก้ไขได้ การเริ่มต้นใหม่และแก้ไขสิ่งที่บกพร่องมันไม่ใช่เรื่องเสียหาย ไม่ต้องอายที่กล่าวคำขอโทษ ต้องมีสติในการทำงาน ต้องอดทนอดกลั้นอันนี้สำคัญมากเพราะงานด้านอาคารสถานที่ เป็นงานที่จะต้องประสานงานกับหลายฝ่าย ทั้งผู้ขอใช้บริการ ผู้รับบริการ และที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ร่วมงานของเราเอง ได้แก่ นักการภารโรง ยาม แม่บ้าน คนงานสนาม และคนสวน ตลอดจนบริษัทผู้รับเหมา ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้นจะต้องคิดปรับปรุงวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อคณะให้มากที่สุด

สุดท้ายนี้ใคร่ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่เล็งเห็นผลงานของพนักงานสายสนับสนุนอย่างดิฉัน ก็จะนำไปเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่คณะฯ ต่อไป และที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหาร เลขานุการคณะ (พี่แต๋ว) หัวหน้างานบริหารและธุรการ (พี่เล็ก) หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ฯ (พี่วารินทร์) ที่ให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ทั้งการให้ความรู้ ข้อคิดหลักในการทำงาน และให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา ตลอดจนพี่ ๆ นักการฯ คนสวน คนงานสนาม แม่บ้าน ยาม ช่าง ฯลฯ รวมถึงเพื่อนร่วมงานทุกๆ ท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจจนทำให้งานต่างๆ ของหน่วยอาคารสถานที่ฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี