FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นางอริยา สิงหเสนี

ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P-8
สังกัด        ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   2 ตุลาคม 2515
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2511 ปวช. สาขาเลขานุการ ร.ร.จารุพาณิชยการ

ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ให้บริการแก่ภาควิชาฯ และหน่วยงานในการติดต่อประสานงานในกระบวนการจ้างบุคลากรใหม่
 • ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรใหม่ งานสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการประกันสังคม) ระเบียบการลาในกรณีต่างๆ (การลาไปฝึกอบรมต่างประเทศ การลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ) ฯลฯ
 • ร่วมรับผิดชอบงานด้านบุคลากรสัมพันธ์ และมีส่วนสำคัญในการดำเนินงานด้านกิจกรรมต่างๆของคณะฯ เช่น งานปีใหม่ งานกีฬาบุคลากรฯ กิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมวิศวศึกษา และ ฯลฯ
 • งานด้านสนามและสวน ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของพนักงานดูความสะอาดสนามและดูแลสวนของบริษัทผู้รับเหมา ดูแลสวน และเพาะขยายพันธุ์ไม้ภายในคณะฯ จัดสวนหรือไม้กระถางประดับสถานที่เมื่อมีงานพิธีหรืองานกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
ความกระตือรือร้นหรือเทคนิคการให้บริการที่ทำให้ผลงานมีความโดดเด่น
 • พยายามดำเนินการอย่างทันท่วงที ทำให้การบริการเป็นไปได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสำหรับเทคนิคการให้บริการ ให้ผู้มาติดต่อเกิดความประทับใจ คือ พยายามสร้างความเป็นกันเองในครั้งแรกที่พบกัน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความอุ่นใจ การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผู้มาติดต่อไม่รู้เรื่อง
 • แนะนำการกรอกใบสมัคร พร้อมอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจ ให้บริการตอบปัญหาและข้อซักถาม ที่ผู้มาติดต่อไม่เข้าใจ พยายามอธิบายโดยละเอียด อย่างช้าๆ และชัดเจน
 • มีการวางแผนในการให้บริการในแต่ละเรื่อง เพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย เช่น งานปีใหม่ งานกีฬาบุคลากร งานวิศวศึกษา และงานสัมมนา
 • นำเทคนิคการให้บริการที่ได้รับจากการอบรมมาใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการในงานที่รับผิดชอบ เช่น
  • การสัมมนาหลักสูตรการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เรื่อง การบริการที่ดี : บริการจากหัวใจ (Service Mindedness) (พ.ศ. 2542)
  • รับการสัมมนาหลักสูตรการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เรื่อง พูดโทรศัพท์อย่างไร สร้างกำไรแก่องค์การ (พ.ศ. 2543)
  • การสัมมนาหลักสูตรการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เรื่อง การให้บริการ : ต้อนรับขับสู้คู่วัฒนธรรมไทย (พ.ศ. 2543)
  • การสัมมนาหลักสูตรการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เรื่อง เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ (พ.ศ. 2543)
  • การสัมมนาหลักสูตรการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์การ (พ.ศ. 2544)
เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยของข้าพเจ้า ที่ได้ให้ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในชีวิตจริง ขอขอบพระคุณคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม) และคณะกรรมการทุกๆ ท่าน ที่ได้มอบรางวัลนี้แก่ข้าพเจ้า คุณงามความดีและรางวัลที่ได้รับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับภาควิชาฯ และปูชนียบุคคลผู้มีพระคุณ ต่อข้าพเจ้าทุกท่าน ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ความเป็นมนุษย์ของข้าพเจ้าได้คิดดี ทำดี และเป็นคนดี

ชีวิตของคนเราเกือบทุกคนย่อมต้องมีความฝันเป็นของตนเอง ข้าพเจ้าดูแลลัรักษาความฝันให้ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่อยากทำ คือ เรียนรู้ เพื่อที่จะตอบแทนสังคม และจะไม่รอให้แรงบันดาลใจดีๆ ให้ผ่านไป ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งที่ทำที่เป็นผลต่อการได้รับรางวัลนี้ มันเป็นงานส่วนหนึ่งในชีวิต มันเป็นงานสร้างสรรค์ที่ไม่มีโทษ มีความสุขเป็นอิสระ และอีกด้านหนึ่งก็ย่อมเป็นตัวอย่าง เป็นกำลังใจ ให้แก่ผู้อื่นที่ทำความดีได้มีกำลังใจ ยึดมั่น ในสิ่งที่ถูกต้องต่อไป ไม่คลอนแคลน อีกทั้งยัง เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการที่เราได้มีโอกาสประกอบคุณงามความดี มันเป็นภูมิคุมกันเราไม่ให้เป็นผู้ที่มีสารพิษตกค้าง มาทำร้ายเราได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่มีส่วนยืนยันได้ก็คือราง “ความดีย่อมแผ่ไปคุ้มครองคนอื่น” อีกด้วย จงระลึกเสมอว่าทุกบาดแผลมันทำให้เราได้กำไร สำหรับข้าพเจ้า ศรัทธาและความมุ่งมั่น ที่ขอฝากไว้ว่า ข้าพเจ้ามีความสุขกับการให้มากกว่าการรับ หรือ “Offer Better Than Request” ข้าพเจ้ามีกำลังใจและภูมิใจสำหรับรางวัลที่ได้รับ ถือเป็นเกียรติในชีวิตราชการและต่อวงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง